2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Locating Facility with Multi-period and Dynamic Demand: A Case Study of Chemical Fertilizer Store in Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEM 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 ธันวาคม 2561 
     ถึง 19 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 899-903 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ This paper presents a solution for the problem in multi-period facility location of a chemical fertilizer store in Udonthani province of Thailand. The Case Study was Agricultural marketing co-operative limited (AMC). The study proposed an approach for determining facility locations with dynamic demands and multiple capacity sizes. The results showed that the proposed facility location model led to a total cost reduction of approximately 1,007,000 baht. Furthermore, scenarios were established to verify the appropriate facility locations in order to obtain the minimum total along the demand curve. Eventually, the model was proven to be an effective solution for this case and had the potential for future use in AMC.  
ผู้เขียน
595040010-2 น.ส. ณัฏฐ์ฎาพร ทรัพย์ขอกิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0