2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Anti-obesity potential of glutinous black rice bran extract: anti-adipogenesis and lipolysis induction in 3T3-L1 adipocyte model 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ anti-obesity, anti-adipogenesis, lipolysis induction, antioxidation, glutinous black rice bran 
ผู้เขียน
595150004-4 น.ส. วราธร ชุมชูชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0