2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Biological properties of Epstein-Barr virus positive oral squamous cell carcinoma cell lines  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 77th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Cancer Association 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Conventional Center and RIHGA Royal Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กันยายน 2561 
     ถึง 29 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 77 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 260 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0