2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Erythrosine With/out Nano-TiO2 Dioxide-Mediated Photodynamic Therapy On HGF-1 and HOK Cells By PrestoBlue® Viability Assay 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชมุ นาเสนอผลงานวจิ ัยระดับบณั ฑิตศึกษา ครงั้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 สิงหาคม 2561 
     ถึง 16 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 3100-3111 
     Editors/edition/publisher บรรณาธิการ มหาวิทยาลัยรังสิต 
     บทคัดย่อ The photodynamic therapy (PDT) is an alternative treatment for localized target tissue (e.g. tumors, cancers, etc.) that mainly results in target cell death in oxidation mechanism in producing reactive oxygen species (ROS). Erythrosine dye, not only is known as a standard disclosing agent in Dentistry, with its photosensitizer (PS) property, it also has been used as an antimicrobial PS. However, the cell viability of normal human oral cells of Erythrosine dye tested with Nano-titanium dioxide (Nano-TiO2) which is widely utilized as a photo-catalyst in order to enhance a photodynamic reaction still has been unknown. Objectives: To study the effects of Erythrosine with/out Nano-TiO2 as a photosensitizer on viability and morphology of normal human gingival fibroblast cell line (ATCC® CRL-2014, HGF-1) and Primary Human Oral Keratinocytes; HOK (ATCC® PCS200­014TM) primary cells. Methods: Eleven test groups of each HGF-1 and HOK were tested by Erythrosine as a photosensitizer in different concentration namely, Erythrosine (Ery) at 0 μM, 55 μM, 110 μM, 220 μM, and 440 μM in the presence and/or absence of 1% w/w Nano-TiO2 with blue light, Nano-TiO2 alone, and control groups (positive control = DMEM, abd negative control = H2O2). With LED-dental curing light (BA Optima 10, 420-480 nm, 16-19 J/cm2) for 1 min, at 1, 6, or 24 hrs, cell viability assays using PrestoBlue® (Invitrogen, Life Technologies GmbH, Darmstadt Germany) with VarioskanTM at excitation/emission wavelength 560/590 nm. Cell morphology was investigated by SEM (S3000N, Hitashi, Japan). Results: The difference between HGF-1 and HOK cell viability in Erythrosine-Nano-titamium dioxide-mediated photodynamic therapy was not statistically significant (p-value < 0.05) among the groups at all-time point, except for Erythrosine 440 μM that significantly reduced cell viability observed at 24 hrs. by utilizing one-way ANOVA and post hoc test. Furthermore, some morphology changes were observed between test and control groups by SEM. Conclusions: Erythrosine with Nano-TiO2, a novel PDT photosensitizer in the range of the present study exerted no toxicity on HGF-1 and HOK cells. 
ผู้เขียน
575130011-7 น.ส. จิรายุ อนันทวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 11