2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการจัดตารางรถบรรทุกอ้อยเพื่อเทอ้อยลงรางในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การจัดตารางการผลิต เครื่องจักรแบบขนานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การบริหารจัดการหน้าลาน 
ผู้เขียน
577040036-6 น.ส. ชุลีพร กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0