2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Farmer as Entrepreneurs: Political Economy Analytical Framework 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 14th International Conference on Humanities & Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 952-967 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การพัฒนาภายใต้ระบบสังคมทุนนิยม ที่มีบทบาทในการกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางการเกษตร และการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตทางการเกษตรทั่วไป สู่การเป็น “เกษตรกรผู้ประกอบการ” (Famer as Entrepreneur) ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ในการวางแผนการจัดการไร่นาและเข้าถึงตลาด ตลอดจนมีความสามารถในการต่อรองกับระบบตลาดได้มากขึ้น ลดการพึ่งพารัฐให้น้อยลง ในขณะเดียวกันก็พึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยการเป็นทั้งผู้ผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีปฏิบัติการเพื่อการช่วงชิงโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยตนเองมากขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการได้สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเกษตรกร ที่มิใช่เพียงผู้รอรับความช่วยเหลือหรือถูกกระทำจากโครงสร้างทางสังคมอีกต่อไป หากแต่เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพและเป็นเกษตรกรผู้กระทำการที่สามารถยกระดับฐานะจาก “ผู้มีฐานะยากจน” หรือ “ชนชั้นรากหญ้า” สู่การเป็นเกษตรกรชนชั้นกลาง และมีบทบาทในฐานะผู้กระทำการที่สามารถต่อรองกับภาครัฐ ตลาด และทุนได้อีกด้วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานภาพองค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์เกษตรกรผู้ประกอบการ โดยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ถึงการดิ้นรนของเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการร่วมกับการวิเคราะห์ความเป็นผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดทางสังคมวิทยา ที่จะช่วยให้เห็นแนวทางการวิเคราะห์ความเป็นผู้ประกอบการผ่านมิติต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงความเป็นเกษตรกรทั่วไป สู่การเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ อันจะทำให้สามารถเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรได้อย่างรอบด้านมากขึ้น  
ผู้เขียน
605080001-0 น.ส. นุชนารถ สมควร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0