2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cooling enhancement of photovoltaic cell via the use of phase change materials in a different designed container shape 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2019 9th International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICFEE 
     สถานที่จัดประชุม Conference Venue Osaka International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ osaka ประเทศ ญี่ปุ่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มกราคม 2562 
     ถึง 11 มกราคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 75 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ During the electricity generation of photovoltaic (PV) cells, large fraction of solar radiation gets converted into heat which raises the temperature and decreases the electrical efficiency. In order to reduce the heat accumulation, there are several methods that can be applied to cooling the solar panel. One of the simple and efficient approaches is to use the phase change materials (PCM) as a heat absorber. This research is the designed and constructed a housing container for filling up palm wax that is used as a PCM. The designed PCM containers are groove type, tube type, and fin type. Experiment was to compare the PV cell that installed the designed with PCM (test module) and with non-installed PCM containers (reference module). Exposure time for solar radiation is carried out from 9:00 AM to 5:00 PM at an atmospheric condition in Khon Kaen, Province of Thailand (latitude, 16° 25' 50" N and longitude, 102° 37' 0" E). Results showed that when the time is at 11:00 AM to 1:00 PM, solar radiation yield the most constant value. It was found that the designed fin type achieved the most outstanding heat reduction when compare with other designed prototype. The designed fin type has also reduced an average temperature by 6.167 °C and the average electrical efficiency is increased by 4.858 per cent. 
ผู้เขียน
595040047-9 นาย ธัชคุณ สาริการินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0