2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Working-Class Cosmopolitan Life: A Journey in a Marketplace of Myanmar Migrant Workers in Khon Kaen City 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 968-979 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585080002-6 นาย ศิวกร ราชชมภู [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0