2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nursing students voices 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International conference innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Phaboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD) of the Ministry of Public Health of Thailand (MoPH) and Net work 
     สถานที่จัดประชุม Centara hotel and convention centre UDON THANI, THAILAND 
     จังหวัด/รัฐ UDON THANI 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2561 
     ถึง 14 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 116 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Title Nursing Students Voices Songsuda Muenthaisong1 Sarintip Raksasataya2 Jintana Tangvoraphonkchai3 *Corresponding Author. E-mail address: Songsuda.kk@gmail.com Abstract Background:The development of instructional management under the traditional educational philosophy does not allow learners to increase their capacity in the thinking process. Therefore, it must be changed to incorporate state of the art teaching and learning techniques that assist students in the development of their thinking skills leading to the ability to plan and solve problems on their own without getting any assistance from the instructor. Educational institutions must produce graduates who have the knowledge, ability to learn continuously and learn throughout life with rational thinking.The purpose of this study is aimed to study problems and needs of learners through the reflection process in nursing practice, impact of the reflection process, and key elements in teaching to promote reflection. Methods:Third year nursing students (academic year 2016) were the main informants for this action research study. 56 subjects were recruited for this study and a purposive sampling technique was used. Pediatric ward in Khon Kaen Hospital was the source of the study. Research was carried out with sami-structures questions developed from the concept of reflection in nursing practice combined with journal writing by nursing students. A 5-step nursing process model was used. The data were collected between April 2017 and July 2017. Quantitative analysis parameters such as frequency and percentage were used to analyze the study data. The qualitative data were analyzed by content analysis. Results: Descriptive analysis was used to evaluate nursing process using 5 steps with the passing threshold at 80%. The study was conducted in 3 Phases, namely, Phase I - Reflection-before-action include preparing and constructing knowledge, Phase II - Reflection-in-action comprises participant being trained in operations to practice nursing care, adopting procedure, and using equipment to treat patients, and Phase III - Reflection-on-action that include participant debriefing. The case study found that 100% of nursing students (56 nursing students) were able to use the nursing process according to the criteria and all of them passed based on set the criteria. Results suggest that the use of reflection is a teaching method that gives students the opportunity to express their feelings about their learning process and their work. Based on the learning from this study, we recommend that the new teaching model should include key elements to promote reflection such as acquiring experience, reflective assessment, and apply learning to promote reflection. Keywords: Reflective thinking, nursing students, nursing education 1Nurse lecturer, Boromarajonani college of nursing, Khon Kaen, Thailand. And Ph.D. candidate.Curriculum and Instruction, Faculty of education, Khon Kean University, Thailand. 2Assistant professor at Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kean University, Thailand. 3Associate professor, Deputy Director of research and training center for enhancing quality of life among working age people, Faculty of nursing, KKU.  
ผู้เขียน
567050016-5 น.ส. ทรงสุดา หมื่นไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0