2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative of recombinant Vespa affinis hyaluronidase expressed in different cloning vector and their biological properties 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ANICEAS International Conference on Applied Sciences, Engineering Management and Information Technology (AEMI-JUNE-2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Computer, Engineering Technology & Applied Sciences  
     สถานที่จัดประชุม The Aqueen Hotel Paya Lebar 33 Jalan Afifi, Singapore  
     จังหวัด/รัฐ Jalan Afifi, Singapore  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มิถุนายน 2561 
     ถึง 2 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) AEMI-JUNE-2018 
     หน้าที่พิมพ์ 15 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Cloning and expression of recombinant Vespa affinis hyaluronidase (rVesA2) was successfully expressed in Escherichia coli system. The VesA2 gene was cloned into pET-17b and pET-32a cloning vector which had molecular weight 41.71 and 59.0 kDa, respectively. The recombinant plasmid of pET-17b was composed 1.08 kDa his-tag at the N-terminal. The 17.14 kDa of fusion tag; thioredoxin tag, histidine tag, and S-tag, was found in pET-32a. The verified expression conditions of rVesA2 induced under the conditions of 0.1 mM IPTG at 37C for 4 hrs gave the highest quantity of protein expression. The colony PCR and sequencing analysis were used to verify the rVesA2. The positive clones were detected the hyaluronidase activity by a zymographic gel. Recombinant proteins from both cloning vec- tors were insoluble. However, the recombinant from pET-32a showed higher solubility than that form pET-17b, after dissolving in 4 M urea solution. This result suggests that the fusion tag increase protein solubility. 
ผู้เขียน
585150037-8 นาย ปิยพนธ์ จันทร์ปาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0