2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automatic Hand Sign Recognition: Identify Unusuality Through Latent Cognizance 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม IAPR Workshop on Artificial Neural Networks in Pattern Recognition 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Association for Pattern Recognition 
     สถานที่จัดประชุม Itally 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 255-267 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Sign language is a main communication channel among a hearing disability community. Automatic sign language transcription could facilitate better communication and understanding between a hearing disability community and a hearing majority. As a recent work in automatic sign language transcription has discussed, effectively handling or identifying a non-sign posture is one of the key issues. A non-sign posture is a posture unintended for sign reading and does not belong to any valid sign. A non-sign posture may arise during a sign transition or simply from an unaware posture. Confidence ratio (CR) has been proposed to mitigate the issue. CR is simple to compute and readily available without extra training. However, CR is reported to only partially address the problem. In addition, CR formulation is susceptible to computational instability. This article proposes alternative formulations to CR, investigates an issue of non-sign identification for Thai Finger Spelling recognition, explores potential solutions and has found a promising direction. Not only does this finding address the issue of non-sign identification, it also provide an insight behind a well-learned inference machine, revealing hidden meaning and new interpretation of the underlying mechanism. Our proposed methods are evaluated and shown to be effective for non-sign detection. 
ผู้เขียน
597040012-2 นาย พิศิษฐ์ นาคใจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0