2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Morphometric Study on Subaxial Cervical Pedicles of Thai People 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SPINE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins 
     ISBN/ISSN 10 
     ปีที่ May 15, 2019 
     ฉบับที่ 44 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า E579-E584 
     บทคัดย่อ Study Design. This study investigated the subaxial cervical pedicles from C3 to C7 to provide information for accurately transpedicular screw fixation in this region. Objective. This study was evaluated the morphology of the subaxial cervical pedicle to determine the size and trajectory of screw fixation. Summary of Background Data. Cervical vertebrae are an important structure to protect the neurovascular structure. The cervical spine surgery using screw fixation is an effective method to treat the cervical spine instability. There have been many research morphological data of subaxial cervical vertebrae. However, no studies have reports on dried cervical vertebrae of Thai's people. Methods. The measurement was conducted in 130 dried cervical vertebrae (C3–C7), including 61 males and 69 females. The measurement parameters were pedicle width (PW), pedicle length (PL), pedicle height (PH), pedicle axis length (PAL), pedicle transverse angle (PTA), and pedicle sagittal angle (PSA), which determined using ImageJ software. Results. The results of morphological data of C3 to C7 was found that the mean of PW, PL, PH, PAL, PTA, and PSA that obtained from male were significantly higher than female excepted for PL (C7) and PTA (C3, C5). Except for the C6 PW, C3 PL, C4 to C5 to C7 PTA, and C4 PSA, there were no significant differences of these parameters between male and female. Conclusion. The appropriate pedicle screw size is 4.0 mm for C3 and C4, and 4.5 mm for C5 to C7. The results of this study are the useful information for cervical spine fixation while prevent the vascular and neurological injuries from the large screw causing pedicle breakage. 
     คำสำคัญ anatomy, cervical, vertebrae, pedicle screws, spine 
ผู้เขียน
587070001-8 นาย จารุพล มหิโพด [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0