2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Allergic contact dermatitis testing of resin of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don on human skin in healthy volunteers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน April - June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ patch test, contact dermatitis, irritation, Resin of Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don, Yang Na 
ผู้เขียน
585150052-2 น.ส. จุฑาลักษณ์ พินิจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0