2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lifestyle Of Generations In The Suburban Case study: Major Cities In Northeastern Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Future of women 2019  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Institute of Knowledge Management (TIIKM) 
     สถานที่จัดประชุม Taj Samudra Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Colombo, Sri lanka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) งานประชุมให้ส่งฉบับเต็มในภายหลัง 
     Issue (เล่มที่) งานประชุมให้ส่งฉบับเต็มในภายหลัง 
     หน้าที่พิมพ์ 07-07 (บทคัดย่อ) 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aims to study the lifestyle of generations in the suburban area of the Northeast, Thailand. The qualitative methodology was employed and the units of analysis were individual and community level. Key informants consisted of two groups included 1) ten community leaders and 2) twelve of suburban people who commuted between a suburban and urban area in different generations. These people were selected based on inclusion criteria’s which were 1) they had full-time employment and 2) they worked in different occupations. In-depth interviews were the tool and conducted with the key informants, as well as the participatory and non-participatory observations. Data were collected from April to October 2018. Data analysis was conducted by content analysis, and data were presented by a descriptive method. The results found that the generations were related to economic capitals accumulation, Gen B and Gen X accumulated more economic capitals than other generations (Gen y and Gen z). Generations also had the relationship to taste, Gen Y and Gen Z showed the clear pattern of consumption, especially in technological utilization. Generations were related to community participation; the people in the Gen B and Gen X were more interested in community activities than Gen Y and Gen Z.  
ผู้เขียน
587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0