2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ CRITERIA CLASSIFICATION OF CLASS IN THE SUBURBS: A CASE STUDY OF THE NORTHEASTERN REGION OF THAILAND  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม World Conference on Social Sciences, Technology & Innovation (WSTI2018)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Malaysia Social Sciences and Technology Association (MaSSTA)  
     สถานที่จัดประชุม Penang 
     จังหวัด/รัฐ Malasia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 ธันวาคม 2561 
     ถึง 18 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 57-66 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper aims to identify new indicators of class at household level. Qualitative research methodology was implemented in the research design, and the research was conducted in a suburban area of a major northeastern city in Thailand. The research results found and identified four types of suburban households, which were 1) rich households, 2) middle class households, 3) lower middle class households, and 4) poor households. The research revealed seven indicators of class, that were 1) land, 2) occupation, 3) income, 4) assets, 5) convenient facilities, 6) education accessibility , and 7) medical accessibility. It was noticed that the suburban community focused on indicators of class which represented a mixed lifestyle between urban and rural lifestyles. 
ผู้เขียน
587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0