2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเมือง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง,พฤติกรรมตามแผน,พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
ผู้เขียน
595110088-6 น.ส. ธารารัตน์ จารุฑีฆัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
607110009-3 น.ส. เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0