2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Potential Impact of Climate Change on Groundwater Resources in the Central Huai Luang Basin, Northeast Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Science of the Total Environment  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 633 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1518-1535 
     บทคัดย่อ The Central Huai Luang Basin is one of the important rice producing areas of Udon Thani Province in Northeastern Thailand. The basin is underlain by the rock salt layers of the Maha Sarakham Formation and is the source of saline groundwater and soil salinity. The regional and local groundwater flow systems are the major mechanisms responsible for spreading saline groundwater and saline soils in this basin. Climate change may have an impact on groundwater recharge, on water table depth and the consequences of waterlogging, and on the distribution of soil salinity in this basin. Six future climate conditions from the SEACAM and CanESM2 models were downscaled to investigate the potential impact of future climate conditions on groundwater quantity and quality in this basin. The potential impact was investigated by using a set of numerical models, namely HELP3 and SEAWAT, to estimate the groundwater recharge and flow and the salt transport of groundwater simulation, respectively. The results revealed that within next 30 years (2045), the future average annual temperature is projected to increase by 3.1 oC and 2.2 oC under SEACAM and CanESM2 models, respectively, while the future precipitation is projected to decrease by 20.85% under SEACAM and increase by 18.35% under the CanESM2. Groundwater recharge is projected to increase under the CanESM2 model and to slightly decrease under the SEACAM model. Moreover, for all future climate conditions, the depths of the groundwater water table are projected to continuously increase. The results showed the impact of climate change on salinity distribution for both the deep and shallow groundwater systems. The salinity distribution areas are projected to increase by about 8.08% and 56.92% in the deep and shallow groundwater systems, respectively. The waterlogging areas are also projected to expand by about 63.65% from the baseline period.  
     คำสำคัญ Climate change, Groundwater resources, Salinity, HELP3, SEAWAT, Huai Luang Basin 
ผู้เขียน
567040032-3 น.ส. เกวรี พลเกิ้น [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0