2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Use of Alternative Hydrogeological Conceptual Models to assess the potential impact of climate change on groundwater sustainable yield in Central Huai Luang Basin, Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Water 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 11 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-28 
     บทคัดย่อ Sustainable management of groundwater resources is essential for sound groundwater development, especially in sensitive salt-affected areas. In Northeast Thailand, the Central Huai Luang Basin underlain by the rock salt and is the source of groundwater and soil salinity. The future sustainable groundwater development yield was assessed under the plausible uncertainty of hydrogeological and future climate scenarios that could be impact to groundwater system. The SEAWAT and HELP3 models were used to simulate groundwater system. The four alternative scenarios of hydrogeological conceptual models were formulated to determine the impact on groundwater system and sustainable groundwater yield. In addition, impacts of projected climate conditions on each alternative model were explored. The results indicate that variable depths and thicknesses of rock salt layers have higher impact on groundwater salinity distribution and sustainable yield estimations than model boundary conditions. Groundwater salinity, shallow water table areas and sustainable yield projections vary substantially depending upon the possible conceptual model scenarios. It is clearly seen that the variable hydrogeological models highly affect for groundwater sustainable yields.  
     คำสำคัญ hydrogeology; groundwater management; numerical modeling; salinity; SEAWAT; HELP3; sustainable groundwater 
ผู้เขียน
567040032-3 น.ส. เกวรี พลเกิ้น [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0