2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความโปร่งใสของเว็บไซต์เทศบาลในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-015X 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ความโปร่งใสเป็นหลักการสำคัญในการส่งเสริมให้เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความโปร่งใสของเว็บไซต์เทศบาล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเทศบาล จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ผลการศึกษาพบว่า เว็บไซต์เทศบาลส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามกลุ่มตัวชี้วัด อย่างไรก็ดี มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมสภาเทศบาลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน ข้อมูลบนเว็บไซต์เทศบาลและนิยมเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf ซึ่งทำให้การนำข้อมูลเชิงสถิติไปใช้งานต่อไม่ได้ในทันที การเปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลจริง แต่ด้วยความซับซ้อนของระดับเมนู จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ใช้เข้าไม่ถึงข้อมูลหรือไม่พบข้อมูลเหล่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐควรให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวก เมนูไม่มีความซับซ้อนมากเกินไป รวมทั้งการใช้ภาพ สื่อ และโปรแกรมเสริมที่เหมาะสม นอกจากนี้ รัฐบาลยังควรสนับสนุนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ในทันที  
     คำสำคัญ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์; เทศบาล; โปร่งใส; เว็บไซต์ภาครัฐ 
ผู้เขียน
595280019-6 นาย ศุภกร ฉายถวิล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0