2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Monte Carlo Simulations of Infinite Shortened Non-binary LDPC Codes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Communications  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Conference on Information and Electronics Engineering 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 14 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 601 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Monte Carlo simulation, Uniform shortening algorithm, Non-uniform shortening algorithm, Decoding threshold 
ผู้เขียน
595040102-7 นาย ปัญญวัฒน์ เตโช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0