2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Safety of out-of-season longan consumption 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน April-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 134-140 
     บทคัดย่อ Introduction: Nowadays, out-of-season longan production in Thailand was generally stimulated by potassium chlorate. As the chemical is prohibited in food, this study was aimed to assess the health risk from consumption of these longan fruits. Materials and Methodology: Three different doses of potassium chlorate were applied on longan trees via root (each dose, n=5), and a control group (n=2). After 210 days of application, the longan fruits samples (ready-to-eat fruits) were collected. After extraction with water, the extracts reacted with indigo carmine and 6M HCl were analyzed for chlorate residues using UV-Spectrophotometer at 610 nm. Then, assessment of the health risk by Margin of Safety (MOS) was performed. Results: The highest concentration of chlorate residues in longan fruits was found in group 3 (960 g potassium chlorate/tree) at 0.2254±0.0004 µg/g and the lowest concentration was in control group at 0.0326±0.0001 µg/g. The risk assessment found that consumption of 10 fruits/day, 500 and 1,000 g/day of all treated fruits were safe as Margins of Safety were all higher than 1. Therefore, no adverse effects on health should be worried from consumption of out-of-season longan fruits in general population.  
     คำสำคัญ Longan, Out-of-season, Safety, Risk assessment, Potassium chlorate  
ผู้เขียน
585150061-1 นาย ธีรยุทธ์ บวบหอม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0