2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Risk assessment for ingestion of off-season longan stimulated by potassium chlorate 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Introduction: Production of off-season longans in Thailand is stimulated by potassium chlorate (KClO3) which is a hazardous chemical and prohibited in food. This research analyzed the chemical residues in longan fruits and performed risk assessment for health effects from ingestion. Materials and Methods: Forty-two longan trees (Dimocarpus longan Lour.) were separated into 8 study groups (n=5) and a control group (n=2). Four dosages of KClO3 from 25 g/m to 127 g/m were used via either roots or leaves. After application, longan trees were observed every 30 days for effects on growth, and fruits were collected to analyze for chemical residues at 150, 180 and 210 days. UV-Spectrophotometry was used for ClO3- and Cl- analyses, and Atomic Absorption Spectrophotometry was used for K+ and Na+ analyses. Results and Discussion: KClO3 was observed to have a dose-dependent effect on growth of longan trees and fruits. KClO3 at 43 g/m was the maximum useful dose for increasing the growth yields and 25g/m was sufficient for off-season stimulation without significant reduction of yields. Higher doses were found to result in higher accumulation of ClO3-, Cl-, K+, Na+ residues in the peel, but accumulation of related chemical residues in the flesh were inconclusive. Application of KClO3 via roots gave higher accumulation of ClO3- and Cl- residues in the flesh compared to application via leaves. However, application via roots resulted in better flesh weights and less adverse effects on plants. The risk assessment for chemical residues found that ingestion of 1,000 g of longan flesh per day was safe with HQ << 1.00 and MOS >> 1.00 for all chemical residues. Conclusion: KClO3 used in agricultural production left little residue and the produce is safe for consumption by the general population.  
     คำสำคัญ chloride, sodium, potassium, stimulation via roots, stimulation via leaves, fruit growth 
ผู้เขียน
585150061-1 นาย ธีรยุทธ์ บวบหอม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0