2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2059-2068 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างลูกค้าส่วนมากมีพฤติกรรมในการใช้บริการ ฝาก-ถอน เงินโดยมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการโดยรวมที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ตลอดจนพนักงานและผู้ช่วยพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการโดยรวมที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Morning Talk และ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ดี 
ผู้เขียน
605740056-0 น.ส. บุษกร ทองรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0