2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Feasibility Study of Microwave-Treated Glutinous Rice Starch for Disintegrant in Direct Compressed Tablet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Graduate school, Silpakorn University 
     สถานที่จัดประชุม Princess Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2561 
     ถึง 29 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ I14-I22 
     Editors/edition/publisher The Graduate school, Silpakorn University 
     บทคัดย่อ The formulation of fast released tablet is necessary to use disintegrant for enhancing disintegration of tablet. Typically, the mechanism of disintegrant such as pregelatinized starch (PS, Starch 1500®) , sodium starch glycolate (SSG, Explotab®) as well as microwave treated glutinous rice starch ( MGS) is mainly swelling. The objective of this study was to investigate the MGS properties and the effect of MGS on the properties of direct compressed tablet. Each tablet was consisted of di-basic calcium phosphate (DCP) as a filler, MGS (0-10% w/w) and magnesium stearate (2% w/w) as a lubricant. Properties of tablets using MGS, PS and SSG as disintegrant were evaluated. The FTIR spectra showed that the chemical structure of MGS was changed, and no endothermic peak at 25- 100 oC was observed. Swelling capacity and viscosity of MGS were directly dependent on a type of medium. When increasing the concentration of MGS, tablet weight and thickness were increased accordingly. Interestingly, the tablet containing 0 - 4 % w/w of MGS, disintegration time of tablet was significantly decreased ( p<0. 05) . Nevertheless, the increasing of MGS ( 6-10 % w/w) , hardness and disintegration time of tablets were significantly increased ( p < 0.05). At 4 %w/w of disintegrant, the disintegration time of tablets were ranging as GS > MGS> PS > SSG. From the results, it can be concluded that MGS has the potential to use as disintegrant in direct compressed tablet. 
ผู้เขียน
585150023-9 นาย ฆนินทร์ เกตุจำนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0