2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 20th National Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่) 20 
     หน้าที่พิมพ์ 1442-1453 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 32 ราย จากโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร (อโรคยศาล วัดคำประมง) โดยผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ได้แก่ 1)ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 32 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-60ปี ภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานภาพสมรส และวุฒิการศึกษาระดับประถมและอุดมศึกษา ประกอบอาชีพ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ และว่างงาน โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน 16 คน และไม่เคยเข้ารับการรักษาโดยวิธีใดมาก่อน 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมีระยะเวลาการรับรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็ง 1 ปี วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้ยาพืชสมุนไพร การสวดมนต์ ออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ และการทำสมาธิบำบัด ...  
ผู้เขียน
595080090-4 น.ส. ศศลักษณ์ บุญโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0