2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Approximating the ruin probability of finite-time surplus process with Adaptive Moving Total Exponential Least Square  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร WSEAS transactions on business and economics  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Press 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The adaptive moving total least square (AMTLS) method has been used for curve fitting. In this study, AMTLS method is used for the ruin probability fitting and estimation of the ruin probability on an arbitrary initial capital in finite-time surplus process (or risk process). But in reality, it is difficult and complicated to find a fitting method for an appropriate estimate in order to obtain the best performance. So, a new method is developed to estimate the ruin probability of finite-time surplus process. This new method is called adaptive moving total exponential least square (AMTELS) method that applies AMTLS method with least-square fitting exponential. Claim data of motor insurance company from Thailand has used in risk process for the ruin probability fitting. Both AMTLS and AMTELS methods consider weighted function for the distance between node and point with a different constant value d. These methods are compared the performance by using the mean squared error (MSE) and the mean absolute error (MAE) that is, the error between the real ruin probability value that is obtained by the explicit formula and the ruin probability fitting value. With these data, the ruin probability approximating examples are given to prove that AMTELS method shows the better performance than AMTLS method. Moreover, AMTELS method with the narrow value d shows the better performance than AMTELS method with the wide value d. 
     คำสำคัญ Adaptive moving total least square, exponential claim, least-square fitting exponential, moving total least squares, the ruin probability fitting, weighted function 
ผู้เขียน
587020019-9 น.ส. ศุภาวรรณ โคตะมะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0