2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A representation of random variables for finite mixture model based on combinatorial form  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤศจิกายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of applied statistics and information technology 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร NIDA 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 32-38 
     บทคัดย่อ A formula of generating random variable for finite mixture model is proposed. The main contribution of the work is a representation of random variable for finite cdf mixture model. We illustrate the generating random variable from the four components including a mixture of normal distribution, logistic distribution, log-normal distribution and gamma distribution in case of the number of the random variable is different, which present both the density and the cumulative probability and compare with mixture distribution. The results show that the more numbers of the random variable, the more the density and the cumulative probability are at the similar values more than small amount of number of the random variable.  
     คำสำคัญ mixture model, random variable, mixing weight, generating 
ผู้เขียน
587020019-9 น.ส. ศุภาวรรณ โคตะมะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0