2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินคาดว่าจะได้รับและประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนครห้องประชุมระพีสา คริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 24 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 972-982 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585210006-6 น.ส. จารุวรรณ คำแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1