2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors influencing appropriate management of household hazardous waste in Nakhon Nayok, Thailand: A multilevel analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Air & Waste Management Association 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis Group 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 69 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 313-319 
     บทคัดย่อ Household hazardous products contain hazardous chemicals, so when discarding these products a household hazardous waste (HHW) stream is created. HHW is a major environmental problem in Thailand, yet HHW has received scant attention so management is often inadequate or inappropriate. The objective of this study was to investigate the factors associated with appropriate HHW management in Thailand. Data were collected using a structured questionnaire completed during randomly assigned household interviews in Nakhon Nayok province, Thailand, between February and May 2017. The proportion of “appropriate management” was presented as percentage with its 95% confidence interval (CI). A multilevel mixed-effects logistic regression model was performed to determine the factors associated with appropriate HHW management, with 663 households included. The proportion of appropriate HHW management was 23.4% (95%CI: 20.2% to 26.6%). Both individual and local government administrative organization factors had on an effect on appropriate HHW management, including (a) being female (adjusted odds ratio [OR]:1.59; 95%CI: 1.03 to 2.46); (b) household size (adjusted OR: 1.66; 95%CI: 1.09 to 2.54); (c) knowledge score vis-à-vis HHW management (adjusted OR: 1.78; 95%CI: 1.43 to 2.02); (d) appropriate HHW storage behavior (adjusted OR: 2.48; 95%CI: 1.60 to 3.83); and (e) appropriate HHW use behavior (adjusted OR: 3.97; 95%CI: 2.40 to 6.58). The government of Thailand might consider a program to increase appropriate management of household hazardous waste to mitigate public health and environmental contamination risks. Implications: Household hazardous waste becomes a major concern in many countries, including Thailand. The household hazardous waste management should be started at the source first, because household hazardous waste is mixed with the municipal waste stream. Thus, this study finding will be important for policymakers such as government and local government and can be used to create a specific policy and campaigns for household hazardous waste management. 
     คำสำคัญ Household hazardous waste management; Household hazardous products; Household hazardous waste; Appropriate management; Multilevel  
ผู้เขียน
567110009-9 นาย ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0