2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของจิ้งจกบ้าน 2 ชนิด ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 
     ถึง 20 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1257-1266 
     Editors/edition/publisher ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
     บทคัดย่อ การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์เชิงโมเลกุลของจิ้งจกบ้านหางหนาม (Hemidactylus frenatus) และ จิ้งจกบ้านหางแบน (H. platyurus) เตรียมโครโมโซมโดยวิธีทางตรงจากไขกระดูก ย้อมสีโครโมโซมด้วยเทคนิค FISH โดยใช้ตัวตรวจจับไมโครแซทเทลไลท์ 2 ชนิด ได้แก่ GAG10 และ GC10 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโครโมโซม เครื่องหมายของจิ้งจกบ้านหางหนามและจิ้งจกบ้านหางแบน ผลการศึกษาพบว่าจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) ของจิ้งจกบ้านหางหนามและจิ้งจกบ้านหางแบน เท่ากับ 40 และ 46 แท่ง ตามลำดับ ตรวจพบสัญญาณตัวตรวจจับ GAG10 บริเวณแขนข้างยาวของโครโมโซมคู่ที่ 19 ในจิ้งจกบ้านหางหนาม ส่วนในจิ้งจกบ้านหางแบนพบกระจาย อยู่บนโครโมโซมทุกแท่ง สำหรับตัวตรวจจับ GC10 พบสัญญาณบริเวณแขนข้างสั้นของโครโมโซมคู่ที่ 17 และบริเวณ ใกล้กับเซนโทรเมียร์บนแขนข้างยาวของโครโมโซมคู่ที่ 1 ในจิ้งจกบ้านหางหนามและจิ้งจกบ้านหางแบน ตามลำดับ จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถระบุโครโมโซมเครื่องหมายในระดับโมเลกุลของจิ้งจกบ้าน โดยใช้ตัวตรวจจับไมโครแซทเทลไลท์ ทั้ง 2 ชนิด 
ผู้เขียน
605020032-5 น.ส. กลดธิดา ญานุกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0