2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Dermal Toxicity Studies of an Herbal Cream Contained Zingiber officinale Roscoe and Phyllanthus amarus Extracts in Spraque-Dawley Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Journal of Medical Association of Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand  
     ISBN/ISSN 0125-2208 
     ปีที่ 102  
     ฉบับที่ suppl. 3 
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 52-56 
     บทคัดย่อ Background: Z. officinale and P. amarus are famous herbs and used as a traditional medicine for a long time. Both herbs have anti-inflammatory and antioxidant properties. However, there is a few data on the development of herbal cream contained both Z. officinale and P. amarus extract (the combined extract) for dermal application. Objective: This study aims to investigate the acute and sub-acute dermal toxicity test of a herbal cream contained the combined extract in male and female Sprague-Dawley rats. Material and Methods: The rats were randomly divided into the following three group: 1) control naive, 2) vehicle and 3) 2,000 mg/kg.BW of the combined cream extract groups. The acute study, a single dose of 2,000 mg/kg.BW was applied at the dorsal of the back and determined the sensitivity and toxicity signs at 3 mins, 1 hr, 4 hr, 24 hr, 48 hr, 72 hr and at 14th day after a single application. While, the sub-acute study, repetitive treatments were applied 5 times/week, continually applied for 4 weeks. At the end of experiments, blood, skin, liver and kidneys were collected to evaluate hematological and histopathological effects. Results: The herbal cream contained the combined extract did not cause skin irritation, inflammation and others abnormal signs at the contact area. Moreover, the herbal cream did not affect the growth of rats. No abnormalities were found in the organs and no adverse reactions were seen. The LD toxicity of both acute and sub-acute dermal test is greater than 2,000 mg/kg.BW. Conclusion: The herbal cream contained the combined extract is highly safe for transdermal application for muscle injury and inflammation.  
     คำสำคัญ Dermal toxicity test, P. amarus, Z. officinale 
ผู้เขียน
567070003-2 น.ส. สินธุพร มหารัญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0