2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่) 20 
     หน้าที่พิมพ์ 650-661 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ การศึกษาแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทยจากตัวอย่างปลากัดเพศผู้จำนวน 3 ชนิด คือ ปลากัดป่าภาคกลาง (Betta splendens) ปลากัดป่าภาคอีสาน (Betta smaragdina) และปลากัดป่ามหาชัย (Betta mahachaiensis) นำไปตรวจหาปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิค Bradford และเปรียบเทียบแบบแผนโปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE ผลการศึกษาพบว่าปลากัดทั้ง 3 ชนิดมีแบบแผนโปรตีนที่แตกต่างกัน เมื่อหาน้ำหนักโมเลกุลของแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสด้วยเทคนิค Western blot พบว่า ปลากัดป่าภาคกลาง (B. splendens) ปรากฏทั้งหมด 2 แถบ มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 52.08 และ 34.63 kDa ปลากัดป่าภาคอีสาน (B. smaragdina) ปรากฏทั้งหมด 3 แถบ มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 50.76, 44.99 และ 38.17 kDa ปลากัดป่ามหาชัยมหาชัย (B. mahachaiensis) ปรากฏทั้งหมด 6 แถบ มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 48.21, 43.51, 36.94, 26.03, 21.52 และ 9.36 kDa ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสในตับปลากัดทั้ง 3 ชนิดมีขนาดใกล้เคียงกัน คุณสมบัตินี้ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในด้านการศึกษาวิวัฒนาการระดับโมเลกุล การจำแนกสายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ และการรักษาโรคของปลากัด 
ผู้เขียน
585020163-8 น.ส. ธัญพร อักษรกิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0