2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors Influencing Sri Lankan Consumer’s Decisions to Purchase Fresh Milk  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 797-804 
     บทคัดย่อ The study investigates Sri Lankan consumers’ behaviour in relation to the purchase of fresh milk and the factors affecting their purchase decisions. A total 391 households from all nine provinces in Sri Lanka were surveyed with a structured questionnaire. Descriptive analysis, factor analysis and logistic regression were carried out to fulfil the objectives. The results reveal that a consumer’s decision to purchase fresh milk is significantly and positively influenced by his or her perception of its sensory attributes (the taste and smell of fresh milk), and that consumers are motivated by health and convenience factors and negatively influenced by advertising. Furthermore, about socio-economic factors the results show married consumer who has less household size, high household income, and high education level is more likely to purchase fresh. The results of this study give some useful information to marketers for their marketing strategies, as well as to the Sri Lankan government to enable it to take suitable steps to improve and enhance the fresh milk industry in Sri Lanka. 
     คำสำคัญ purchase decision, fresh milk, Sri Lanka 
ผู้เขียน
585030073-3 Mrs. POLPITHIGE CHAYA PRABHATH PERERA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0