2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Consumers’ Willingness to Pay for Liquid Milk in Sri Lanka 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 47 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this paper is to estimates consumer willingness to pay (WTP) for liquid milk in Sri Lanka. Data were gathered through structured questionnaires conducted with 391 respondents in 9 provinces in Sri Lanka. Exploratory factor analysis was adopted to extract the main factors of consumers’ perception and motivation regarding liquid milk. Furthermore, the double-bounded dichotomous contingent valuation method was used to estimate the mean WTP and the factors that affect the consumers’ WTP for liquid milk, that is, raw and pasteurized milk. The findings showed that consumers were willing to pay Rs.81.41/litre and Rs.153.54/litre for raw milk and pasteurized milk, respectively. Additionally, consumers who were female, increasing in age and number of family member were more likely to pay more for raw milk. On the other hand, male consumers with high education level and high perception of health and convenience were more willingness to pay for pasteurized milk. Consumers who had fewer children in their household and were price-conscious consumers raised consumers’ WTP for raw and pasteurized milk. 
     คำสำคัญ Consumer behaviour, willingness to pay, liquid milk, Sri Lanka 
ผู้เขียน
585030073-3 Mrs. POLPITHIGE CHAYA PRABHATH PERERA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0