2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DRAINED SHEAR STRENGTH OF COMPACTED KHON KAEN LOESS FROM MULTISTAGE TRIAXIAL TEST 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. Zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
     ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online) 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 63 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 172-180 
     บทคัดย่อ The previous research found that Khon Kaen loess is collapsible soil. The structure of Khon Kaen loess is a honeycomb structure and loose adhesion. The cause of losing shear strength and collapsing is the increase in moisture content. The purpose of this study was to investigate the influence of matric suction on the shear strength of compacted Khon Kaen loess by a multistage consolidated drained triaxial test. According to the soil water characteristic curve, the matric suction of this study consists of saturation regime at matric suction of 0 kPa, transition regime at matric suction of 10 kPa, and the residual regime at matric suction of 50 kPa and 100 kPa. The testing result indicated that the cohesion intercept (c) is non-linearly increasing with matric suction. The effective friction angle is also increasing with matric suction. However, the angle with respect to changes in matric suction is gradually decreasing. According to the test result, the active earth force (Pa) decreases with increasing matric suction. However, the bearing capacity was increased with increasing matric suction. Therefore, the matric suction influences the size of the cantilever wall. In conclusion, this research shows that matric suction influences the shear strength of Khon Kaen loess. Furthermore, the unsaturated shear strength is useful and alternative to foundation design because the width of the foundation is not excessive, saving material costs. 
     คำสำคัญ Triaxial Test, Unsaturated, Consolidated Drained, Compacted Khon Kaen Loess, Matric Suction 
ผู้เขียน
605040005-6 นาย ศตวรรษ ชัชวาลย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0