2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Synthesis Method on Magnetic and Dielectric Properties of CuBO2 Delafossite Oxide 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Australian Ceramic Society 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Delafossite oxide; Molten-salt; Magnetic properties; Dielectric properties 
ผู้เขียน
595020099-2 นาย ศรอมล ไตรภพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0