2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genotypic Variation in Anthocyanins, Phenolic Compounds, and Antioxidant Activity in Cob and Husk of Purple Field Corn 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agronomy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
     ISBN/ISSN 2073-4395 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 271 
     บทคัดย่อ Information on phytochemicals in the cob and husk of field corn is important for the use of corn waste in the production of value-added corn products. The objectives of this study were to evaluate the variation in monomeric anthocyanin content (MAC), total phenolic content (TPC), and antioxidant activity, as determined by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging activity and Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) in 53 purple field corn genotypes, and to study the correlations of these traits with color parameters. Fifty-three corn genotypes were planted in a randomized complete block design with three replications in two locations in the dry season of 2015/2016. The effects of genotype, location, and the interaction between genotype and location were significant for most characters. Genotypic variation contributed to a large portion of the total variance for all traits, accounting for 63.9–86.9%. Corn genotypes were classified into six groups based on MAC, TPC, and antioxidant activity determined by the DPPH and the TEAC methods. The highest MAC, TPC, and antioxidant activity were obtained in TB/KND//PF3 and TB/KND//PF8 for husk, and only TB/KND//PF8 for cob. They should be used as parental lines to develop corn varieties with high phytochemicals. Chroma (C*) and hue (H◦) of color parameters could potentially be used as an indirect selection criterion for improving MAC, TPC, and antioxidant activity in cob. The information is useful for the improvement of phytochemicals in cob and husk of field corn. Keywords: 
     คำสำคัญ Zea mays L.; maize; germplasm; diversity; phytochemicals; colorimeter; pH-differential  
ผู้เขียน
577030024-9 น.ส. พรสวรรค์ คำภาสัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0