2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Gut microbiome and metabolic profiling of opisthorchiasis hamster reveal the possible biomarkers for cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 78th Annual Meeting of Japanese Cancer Association 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Laboratory of Cell Cycle Regulation, Graduate School of Biostudies, Kyoto University  
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center, Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto 606-0001, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กันยายน 2562 
     ถึง 28 กันยายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Opisthorchis viverrini (Ov) infection is important risk factor for Cholangiocarcinoma (CCA). Gut dysbiosis and changes of metabolite have been involved in development of many diseases. However, the consequences of O. viverrini infection and liver metabolites have never been explore. Here we aimed to investigate the effect of O. viverrini infection on gut microbiome and metabolite in opisthorchiasis hamsters. 1H NMR spectroscopy revealed that metabolites in liver extracts of opisthorchiasis hamster were deviated from controls. Theses alteration were found along with the decreases of faecal microbial diversity, Firmicutes to Bacteroidetes ratio and abundance of Lactobacillus, Faecalibaculum and Bifidobacterium. In the other hand, the abundance of Methanobrevibacter and Akkermansia were increased. In conclusion, O. viverrini infection induces the changes in gut microbiome and liver metabolism and these changes correlate with hepatobiliary pathology and hence, might be applied for development of screening as well as prevention approaches for opisthorchiasis and CCA. 
ผู้เขียน
587070027-0 น.ส. อรอุมา เฮ้านนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0