2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โมเดลสมการโครงสร้างระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ตามรูปแบบ PRECEDE Model กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวนตัวอย่าง 598 คน จากประชากร 1,070 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษา พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย ร้อยละ 56.4 และดื่มเป็นประจำ ร้อยละ 0.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปัจจัยนำ (ß = 0.34) และปัจจัยเอื้อ (ß = 0.19) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ปัจจัยเสริม+ปัจจัยนำ+ปัจจัยเอื้อ (ß = 0.36) และปัจจัยเอื้อ+ปัจจัยนำ (ß = 0.16) โมเดลสมการโครงสร้างไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไคสแควร์สัมพัทธ์ = 3.95, CFI = 0.931, SRMR = 0.056, RMSEA = 0.070) โมเดลทำนายได้ร้อยละ 92.6 
     คำสำคัญ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม 
ผู้เขียน
595110085-2 น.ส. ฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
607110009-3 น.ส. เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0