2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Oral Health Knowledge and Behaviors associated with Tooth Loss among Adult with Type 2 Diabetes Mellitus  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries.  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kunming Medical University  
     สถานที่จัดประชุม Kunming Medical University  
     จังหวัด/รัฐ Kunming, China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597110025-4 นาย ศุภศิลป์ ดีรักษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0