2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of Thai traditional herbal “Kleeb Bua Daeng formula” on unpredictable chronic mild stress-induced cognitive impairment in mice model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU 
     สถานที่จัดประชุม Brucu Kaya hotel 
     จังหวัด/รัฐ Cappadocia, Turkey 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 
     ถึง 28 เมษายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 58 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Objective / Purpose: Memory impairment is an important public-health problem. It lead to the causes of missing person and high cost for caregiver. Stress is an impact cause of memory impairment, that increasing oxidative stress leading to brain damage. The Thai traditional herbal formula Kleeb Bua Daeng (KBD) has been used for brain tonic in Chaophraya Abhaibhubeijhr hospital, Prachinburi, Thailand. This formula consists of 3 medicinal herbs, Centella asiatica, Piper nigrum and Nelumbo nucifera. In this study aimed to investigate learning and memory impairment behavior in mice on unpredictable chronic mild stress (UCMS) to clarify the learning and memory activity of KBD formula. The mechanism of action was determined by lipid peroxidation. Material and Methods: Mice were divided into 5 groups; 1) control+vehicle, 2) UCMS+vehicle, 3) UCMS+vitamin E (100 mg/kg/day), 4) and 5) UCMS+KBD formula (100 and 500 mg/kg/day). The UCMS has been used in animal model. UCMS paradigm involves the exposure of mice to a variety of relatively mild unpredictable stressors in a random order for 5 weeks. Three weeks after stating the UCMS procedure, mice were administered KBD or vitamin E. Learning and memory impairment behaviors were investigated using Y-maze test and novel objective recognition test, respectively. Oxidative stress level was investigated by measurement the concentration of malondialdehyde of lipid peroxidation. Results: The oral administration of KBD formula at dose 500 mg/kg was significantly increased %spontaneous alternation in Y-maze test and both of doses 100 and 500 mg/kg were significantly increased the discrimination index in novel objective recognition test compared with UCMS group, dose dependent manner. The KBD was also significantly decreased concentration of malondialdehyde in both of hippocampus and frontal cortex. Conclusion / Discussion: These results suggested that UCMS caused oxidative stress and impaired learning and memory behaviors. KBD formula protect learning and memory impairment and reduced oxidative stress in brain. The mechanism of action such as enzyme activities and genes expression are in the further studies. 
ผู้เขียน
607150004-9 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0