2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of SnS2 concentrations on electrochemical properties of SnS2/RGO nanocomposites synthesized by a one-pot hydrothermal method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Surface Science 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN 0169-4332 
     ปีที่ 487 
     ฉบับที่ 487 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 634-646 
     บทคัดย่อ Reduced graphene oxide nanosheets (RGO NSs), SnS2 nanoparticles (SnS2 NPs) and SnS2/RGO nanocomposites (SnS2/RGO NCPs) with different SnS2 concentrations (0.5, 0.7 and 2.0 mmol) were synthesized by a one-pot hydrothermal method. XRD results indicated a pure hexagonal phase of SnS2 NPs and all SnS2/RGO NCPs with space group P 6/m. Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and transmission electron microscopy (TEM) revealed nanoplates and quantum dots morphologies of SnS2 anchored on RGO NSs of SnS2/RGO NCPs (0.5 mmol). Dispersive Raman microscopy confirmed the existence of RGO NSs in all SnS2/RGO NCPs samples. Functional groups were verified by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). SnS2 content (wt%) in each SnS2/RGO NCPs was determined by thermogravimetric analysis (TGA). Chemical surface of SnS2/RGO NCPs (0.5 mmol) was investigated by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Pore-size distribution and specific surface area of SnS2 NPs and all SnS2/RGO NCPs were determined using the nitrogen adsorption-desorption isotherm. Electrochemical properties all samples were investigated by cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge/discharge (GCD) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) using the three-electrode cell system in 2.0 M KOH aqueous solution. Specific capacitance (Cs) and capacity retention of all SnS2/RGO NCPs electrodes were found to be higher than that of SnS2 NPs electrode, which might be due to the synergistic effects of RGO NSs and SnS2 NPs. Interestingly, the maximum Cs value of 273.54 F g−1 at a current density of 0.3 A g−1 with a good capacity retention of 84.25% after 1000 cycle of charge-discharge test at a current density of 5 A g−1 was obtained in SnS2/RGO NCPs (0.5 mmol). 
     คำสำคัญ Reduced graphene oxide, SnS2/RGO nanocomposites, A one-pot hydrothermal method, Electrochemical properties, Supercapacitors application 
ผู้เขียน
595020077-2 นาย ธนาวุฒิ ดวงชื่น [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0