2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cooling enhancement of photovoltaic cell via the use of phase change materials in a different designed container shape 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 257 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 012046 
     บทคัดย่อ During the electricity generation of photovoltaic (PV) cells, large fraction of solar radiation gets converted into heat which raises the temperature and decreases the electrical efficiency. In order to reduce the heat accumulation, there are several methods that can be applied to cooling the solar panel. One of the simple and efficient approaches is to use the phase change materials (PCM) as a heat absorber. This research is the designed and constructed a housing container for filling up palm wax that is used as a PCM. The designed PCM containers are groove type, tube type, and fin type. Experiment was to compare the PV cell that installed the designed with PCM (test module) and with non-installed PCM containers (reference module). Exposure time for solar radiation is carried out from 9:00 AM to 5:00 PM at an atmospheric condition in Khon Kaen, Province of Thailand (latitude, 16° 25' 50" N and longitude, 102° 37' 0" E). Results showed that when the time is at 11:00 AM to 1:00 PM, solar radiation yield the most constant value. It was found that the designed fin type achieved the most outstanding heat reduction when compare with other designed prototype. The designed fin type has also reduced an average temperature by 6.167 °C and the average electrical efficiency is increased by 4.858 per cent. 
     คำสำคัญ photovoltaic cell , phase change materials 
ผู้เขียน
595040047-9 นาย ธัชคุณ สาริการินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0