2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลาบีช  
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 
     ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 233-245 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605050084-8 น.ส. โสรญา แสนเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0