2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Design and Development of Constructivist Web – Based Learning Environment with Augmented Reality to Enhance Analytical Thinking on the Topic of Elements of Computer Systems for Grade 7 Students) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-3431 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน March – April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 846-866 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ จำนวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน รูปแบบที่ใช้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา รูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการออกแบบ 2)กระบวนการพัฒนา และ 3) กระบวนการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมฯ ที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดการออกแบบฯ และนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติโดยทำการออกแบบและพัฒนา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งการเรียนรู้ 3) เครื่องมือทางปัญญา 4) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 5) การร่วมมือกันแก้ปัญหา 6) ฐานการช่วยเหลือ และ 7) การโค้ช และผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเหมาะสมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) การประเมินด้านผลผลิต 2) การประเมินด้านบริบทการใช้ 3) การประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียน 4) การประเมินด้านความสามารถทางปัญญา และ 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน The purpose of this research was to design and develop the constructivist web-based learning environment with augmented reality to enhance analytical thinking on the topic of elements of computer systems for grade 7 students. The target groups consisted of 1) the 7 experts, 2) 30 students who were studying in computer subject on the topic of elements of computer systems, in the second semester, academic year 2017, Chumcholbannadeenongphai School. The developmental research Type I (Richey, R.C and Klein J.D. (2007)) of research design was employed in this study. The results were revealed that: The design and development the constructivist web-based learning environment with augmented reality developed based on designing framework consisted of 7 components: 1) Problem bases, 2) Resources, 3) Cognitive tools, 4) Analytical thinking center, 5) Collaboration 6) Scaffolding, and 7) Coaching. It was assessed by experts. The efficiency was found appropriateness in all aspects: 1) Product assessment, 2) Contextual utilization assessment, 3) Learner’s opinions assessment, 4) Learners’ analytical thinking, and 5) Achievement scores. Assessed by expert review 
     คำสำคัญ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย, คอนสตรัคติวิสต์, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, การคิดวิเคราะห์ 
ผู้เขียน
595050030-0 น.ส. เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0