2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The cationic cell‐penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Cellular Physiology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons Inc. 
     ISBN/ISSN 1097-4652 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The anticancer activity of cationic antimicrobial peptides (AMPs) has become more interesting because some AMPs have selective recognition against cancer cells. However, their antitumor properties and underlying mechanisms in cancer cells have not been clearly understood. In this study, we evaluated the effects of KT2 (lysine/tryptophan‐rich AMP) on the cellular uptake and internalization mechanism, cell viability, surface charge of the cell membrane, membrane integrity, apoptotic cell death, and autophagy in human HCT 116 colon cancer cells. We found that KT2 interacted with the cell membrane of HCT 116 cells and was internalized into HCT 116 cells via clathrin‐mediated and caveolae‐mediated endocytosis mechanisms. The interaction of KT2 with cells caused cell membrane structure change, elevated membrane permeability, and KT2 also affected the lipid component. The results of atomic force microscopy showed cellular membrane defects of KT2‐treated cells. The internalized KT2 induced nuclear condensation and apoptotic cell death. It elevated the apoptotic factor levels including those of cytochrome c and apoptosis‐inducing factor. Furthermore, KT2 inhibited autophagy by the suppression of autophagy‐related 5, autophagy‐related 7, autophagy‐related 16 like 1, and Beclin‐1 proteins. In conclusion, these results revealed the cytotoxicity of cationic KT2 against HCT 116 cells and may help to clarify the interactions between cationic AMPs and cancer cells. 
     คำสำคัญ antimicrobial peptide; apoptosis; autophagy; cationic cell-penetrating KT2; membrane permeability 
ผู้เขียน
587100007-1 น.ส. พรสุดา มาระมิ่ง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0