2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Comparative of Neural Network with Metaheuristics for Electricity Consumption Forecast Modelling 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม Kantary Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 24 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 83 - 86 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607020023-0 น.ส. เกวลี ผาใต้ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0