2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improving Dynamic Recommender System Based on Item Clustering for Preference Drifts 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of ICT, Mahidol University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of ICT, Mahidol University 
     จังหวัด/รัฐ Nakhon Pathom, THAILAND  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) 25 
     หน้าที่พิมพ์ 418-423 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ The recommender system is an efficient tool for online application, which exploits historical user rating on item to make recommendations on items to users. This paper aims to enhance dynamic recommender systems under volatile user preference drifts. It proposed an algorithm to solve sparse data by using Gaussian mixture model to fill in data matrix for sparsity reduction and improve more completely ratings prediction. Subsequently, it utilizes item clustering and linear regression technique to predict the future interests of users in category based and additionally uses the nearest neighbor method to prevent over-fitting. The experimental results show that the proposed approach provides the better performance on rating prediction when compared with the state-of-the-art dynamic recommendation algorithms.  
ผู้เขียน
607020029-8 น.ส. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Paper Awards : Machine Learning 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล JCSSE2018 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 13 กรกฎาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0