2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Electrospun Ag/WO3 Composite Nanofiber Photoanodes Prepared by DС Electrophoretic Deposition for Photoelectrochemical Water Splitting 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Science Forum 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 978-3-0357-1430-2 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 947 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 61-65 
     บทคัดย่อ In this work, tungsten oxide (WO3) nanofibers were synthesized using electrospinning technique. Direct current electrophoretic deposition (DC-EPD) was conducted to deposit the nanofibers onto fluorine-doped tin oxide (FTO) electrodes. The photoelectrochemical performance of WO3 nanostructured electrodes was investigated and compared between the samples containing pristine WO3 and Ag/WO3 composite nanofibers. An up-to-6-fold enhancement in photoconversion efficiency (PCE) was obtained from Ag/WO3 composite nanofiber photoanode. 
     คำสำคัญ Ag Nanoparticles, DС Electrophoretic Deposition, Electrospinning, Photoelectrochemical Water Splitting, WO3 Nanofibers 
ผู้เขียน
585040078-7 นาย ธวัช ธรรมบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0