2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแพร่กระจายของมะเร็ง และเป้าหมายสำหรับการรักษา(Cancer Metastasis and Target for Treatment) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 08573123 
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 211-216 
     บทคัดย่อ การแพร่กระจายของมะเร็งเป็นกระบวนการที่เซลล์มะเร็ง กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งพบว่ามะเร็งในระยะ แพร่กระจายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต การแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็งประกอบด้วยการทำงานหลายขั้นตอน และมีโมเลกุลที่เกี่ยวข้องหลายชนิด การศึกษากลไกในระดับ โมเลกุล เพื่อดูบทบาทและการทำงานของโมเลกุลเหล่านี้ เป็น พื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าต่อยอดเพื่อหาแนวทาง การรักษามะเร็งแพร่กระจาย ในปัจจุบันมีสารหลายชนิดที่อยู่ ในขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก โดยมุ่งเป้าการออกฤทธิ์ไปที่ โมเลกุลที่จำเพาะเจาะจงในกระบวนการแพร่กระจายของเซลล์ มะเร็ง ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะทำให้ลดอัตราการสูญเสียชีวิต จากโรคมะเร็งได้ 
     คำสำคัญ การแพร่กระจาย, การรักษามะเร็ง, มะเร็งแพร่ กระจาย, ยามุ่งเป้า, มะเร็ง 
ผู้เขียน
607070011-7 น.ส. พุทธพร แก้วมีศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0